Xin nhấn vào hình bên trên hoặc hàng chữ kết nói này để xem phim sinh hoạt ngày dựng Tôn Tượng Phật Bổn SưThích Ca Mâu Ni.
Please click on the image above or this ink to the video: https://www.youtube.com/watch?v=FS_CWQA7crg

Xin nhấn vào hình bên trên hoặc hàng chữ kết nói này để xem phim sinh hoạt ngày Hoà Thượng Thích Như Điển và phái đoàn Chư Tôn Đức Tăng Ni từ Âu Châu viếng thăm ĐT Từ Bi trong chuyến hoành Pháp ở Mỹ năm 2016.
Please click on the image above or this ink to the video: https://www.youtube.com/watch?v=ck1BlLfxJaw